26 juni 2024 - Zoom

Webinar - Supporting attachment: single parent households and challenging parental behavior

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer: De (rechts)persoon die een overeenkomst met organisator aangaat door inschrijving voor door organisator georganiseerde evenementen.
2. Organisator: VOF Euregionaal Congresburo.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn door organisator opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende evenementen die door organisator worden georganiseerd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisator, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich als bezoeker van een door organisator te organiseren evenement aanmeldt. De organisator zal de deelnemer een bevestiging van deelname doen toekomen, die is gebaseerd op de ten tijde daarvan door deelnemer aan organisator verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Nadat het / de door organisator georganiseerde evenement(en) waarvoor deelnemer zich aangemeld heeft / hebben plaatsgehad, wordt de overeenkomst geacht te eindigen.

Artikel 4 - Terbeschikkingstelling van informatie door de deelnemer
1. De deelnemer is gehouden alle gegevens, welke organisator overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan te leveren.
2. Informatie die door de deelnemer gedeeld wordt met de organisator of onder verantwoordelijk van de organisator handelende derden, zal met strikte vertrouwelijkheid worden behandeld.
3. Organisator maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van websitebezoekers op de harde schijf van hun computer wordt opgeslagen. Organisator gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van websitebezoekers te onthouden. Deze cookies kunnen beheerd worden (toestaan, blokkeren of verwijderen) via de browser van de websitebezoeker. Zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen.
4. Deelnemer geeft bij de totstandkoming van de overeenkomst toestemming aan organisator om eventuele beeld- en geluidsopnamen te maken waarop deelnemer te zien / te horen is en deze te publiceren op de website(s), social media kanalen en promotiemateriaal van organisator, alsmede alle andere gedrukte en digitale uitingen van organisator. (Meer informatie in onze privacyverklaring).
5. Deelnemer geeft bij totstandkoming van de overeenkomst toestemming aan organisator om naam, functie en de organisatie waarin deelnemer werkzaam is, op te nemen in de deelnemerslijst die ter beschikking gesteld zal worden aan alle deelnemers van het congres. Indien deelnemer hiertegen bezwaar heeft, dan dient dat bij aanmelding kenbaar gemaakt te worden of anders uiterlijk 3 werkweken voor aanvang van de desbetreffende bijeenkomst. (Meer informatie in onze privacyverklaring).

Artikel 5 - Betaling
1. Betaling door deelnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door organisator aan te wijzen bankrekening.
2. Indien deelnemer niet binnen de onder 5.1 genoemde termijn heeft betaald, is organisator gerechtigd, nadat hij deelnemer ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van organisator, vanaf de vervaldag deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die organisator maakt als gevolg van de niet-nakoming door deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van deelnemer.

Artikel 6 - Klachten
De klachtenprocedure is op te vragen bij het Euregionaal Congresburo.
1. Klachten dienen schriftelijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te worden gemaakt bij organisator middels het klachtenformulier.
2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van deelnemer niet op.
3. Binnen twee weken wordt een ontvangstbevestiging verstuurd waarin ook de afhandeltermijn wordt vermeld.
4. De directie beoordeelt de klacht en informeert de klager over het ingenomen standpunt.
5. Klager kan indien relevant bezwaar indienen bij de geschillencommissie die binnen 8 weken na ontvangst van het bezwaar een besluit neemt.
6. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor organisator.
7. De klachtenprocedure sluit niet uit dat klager zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Artikel 7 - Annulering
1. Deelnemer en organisator kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Het is deelnemer toegestaan de overeenkomst te doen overgaan op een andere (rechts)persoon, zonder dat organisator daarvoor bij deelnemer meerkosten in rekening zal brengen.
4. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van organisator, heeft deelnemer recht op volledige restitutie binnen 14 dagen van door hem / haar aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 11 van dit artikel.
5. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van deelnemer meer dan 30 dagen voor aanvang van het evenement, zal organisator door deelnemer aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst restitueren binnen 14 dagen. Het restitutiebedrag zal met 25 euro administratiekosten worden verminderd.
6. Wanneer deelnemer minder dan 30 dagen voor aanvang van het evenement waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld aan organisator kennis geeft van annulering, dan is deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd aan organisator.
7. In geval van afgelasting van de scholing wegens overmacht, zal organisator de reeds betaalde deelnemersgelden restitueren tot het eventuele positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van de scholing. In geval van dwingende overheidsmaatregelen die leiden tot annulering, is lid 11 van toepassing.
8. Organisator behoudt zich het recht voor om delen van het programma van het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven te wijzigen, voorzover deze wijzigingen niet leiden tot een wezenlijk andere inhoud van de scholing.
9. In geval van een wijziging, zoals genoemd in lid 4 t/m 7 van deze algemene voorwaarden, vervalt de betalingsverplichting van deelnemer aan organisator niet.
10. Deelnemer stemt ermee in dat organisator in geval van afmelding of afwezigheid van eerstgenoemde bij een scholing die geen online scholing is, deelnemer omboekt naar de online scholing met gelijke inhoud aan de scholing waarop de afmelding of afwezigheid betrekking heeft.
11. Deelnemer stemt ermee in dat, wanneer overheidsmaatregelen het beletten dat een scholing die geen online scholing is plaatsvindt, organisator deelnemer zal omboeken naar online scholing met gelijke inhoud aan de scholing waarop de afmelding of afwezigheid betrekking heeft. Deelnemer heeft in dat geval recht op een voucher van €50,- ter compensatie van het (eventuele) prijsverschil tussen beide scholingen, die ingezet kan worden na het verstrijken van de overheidsmaatregelen die geleid hebben tot de annulering. Lid 7 van dit artikel is in een dergelijke situatie niet van toepassing.
12. Lid 10 en 11 uit dit artikel gelden onverminderd het bepaalde in lid 4 t/m 7.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1. Deelnemer wordt geacht passend verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheids- en ziektekosten
2. Organisator is gedurende de looptijd van de overeenkomst in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, eventueel aangevuld met andere verzekeringen die passen bij de aard van het evenement ten behoeve waarvan de overeenkomst is aangegaan.
3. Organisator is niet aansprakelijk voor calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden.
4. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, aan deelnemer of derden toegebracht, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: stillegging dan wel afgelasting op aanwijzing van de overheid, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen, handelend namens of vanwege organisator (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.
5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van organisator tot uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan, opgeschort.
6. In geval van stillegging, wijziging dan wel verplaatsing van een evenement als gevolg van overmacht is organisator niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7. Eigendom en het copyright van de aan deelnemers verstrekte informatie, niet toebehorend aan de spreker, ligt bij organisator.

Artikel 9 - Levering van Inloggegevens voor online scholing
1. Organisator verstuurt de inloggegevens voor de online scholing per e-mail naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
2. Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct en actueel e-mailadres aan organisator en dient te zorgen voor een adequate configuratie van de eigen spamfilter of andere e-mailbeveiligingssystemen om ervoor te zorgen dat e-mails van organisator niet onbedoeld worden geblokkeerd of als spam worden gemarkeerd.
3. In het geval dat deelnemer geen inloggegevens ontvangt, dient deelnemer dit binnen de officiële looptijd van de betreffende online scholing te melden bij organisator. Deze melding dient per e-mail te geschieden naar het door organisator opgegeven algemene contactadres.
4. Organisator verbindt zich ertoe om na ontvangst van de melding van deelnemer zo snel mogelijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat deelnemer alsnog toegang krijgt tot de lopende online scholing.
5. Indien deelnemer nalaat om binnen de gestelde termijn contact op te nemen met organisator in geval van het niet ontvangen van de inloggegevens, inclusief als gevolg van blokkering door een spamfilter, wordt dit beschouwd als een nalaten van deelnemer. In een dergelijk geval is organisator niet verplicht om eventuele gemiste onderdelen van de scholing te compenseren of de toegang tot de online scholing te verlengen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en organisator waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen deelnemer en organisator, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin organisator zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn deelnemer en organisator bevoegd om geschillen door minnelijk overleg op te lossen of aan een college voor geschillen voor te leggen.

Aanvullende voorwaarden voor deelnemers

1. De informatie die verstrekt wordt tijdens scholingsactiviteiten is op zorgvuldige wijze en naar beste geweten samengesteld. De organisator noch spreker kan aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De wederpartij vrijwaart Euregionaal Congresburo voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.
2. Organisator heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de scholing tot schade van hun mededeelnemers belemmeren, van verdere deelname aan de scholing uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling aan deze scholing onverlet.
3. Deelnemer is verantwoordelijk voor het bijwerken van de computer en de juiste installatie van benodigde software voor probleemloze werking van presentaties incl. filmfragmenten.
4. Organisator is niet gehouden scholing ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. De betalingsverplichting blijft onverminderd van kracht.
5. Deelnemers dienen hun eigen kwaliteitsregister te raadplegen voor de acuteel geldende regelgeving met betrekking tot accreditatie.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaarden noch ECB noch de samenwerkingspartners daarvoor aansprakelijkheid, noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de in de website opgenomen informatie, berekeningen en adviezen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.